ประเทศ นีวซีแลนด์
ประเทศนีวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีอุตสาหกรรมภาคการการผลิตและภาคบริการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าการเกษตรในปริมาณมาก
การส่งออกของประเทศนิวซีแลนด์
สินค้าหลักในการส่งออกของประเทศ ได้แก่สินค้าอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น ธัญพืช ผลไม้ ผัก ปลา และไม้แปลรูป
คู่ค้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตเลีย สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และ ญี่ปุ่น

การนำเข้าของประเทศนิวซีแลนด์
สินค้าหลักในการนำเข้าได้แก่เครื่องจักร ยานยนต์ เครื่องบิน น้ำมัน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และพลาสติก
คู่ค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

สถานภาพเศรษฐกิจ
หลังจากการล่วงลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ลง ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศก็ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ เศรษฐกิจในไตรมาสที่สามและสี่อาจปรับตัวลงอีก ดังนั้นรัฐบาลจึงใช้มาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาช่วย โดยเฉพาะการปรับลดอัตตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว
ดอกเบี้ยนโยบาย 2.75 % อัตตราเงินเฟ้อ 0.30%
***สินค้าหลักของประเทศเป็นสินค้าการเกษตร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นปัจจัยหลักที่สามารถส่งผลต่อผลผลิตได้
***ออสเตรเลียคือคู่ค้าหลักของประเทศนิวซีแลนด์ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจของออสเตรเลียจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียได้โดยตรง
***การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าเงินของประเทศ

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 MGLTHAI | MILLENNIUM GOLDEN LINK